X
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Od Śmigła wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000909347, NIP 8992901761 REGON 389350780.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  a/ wykonanie umowy zlecenia w zakresie realizacji usługi udostępnienia miejsca w statku powietrznym – podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
  b/ wykonanie umowy zlecenia w zakresie realizacji usługi udostępnienia miejsca w statku powietrznym  w oparciu o zlecenie podmiotu lub osoby, która przekazała dane;
  c/ wykonanie obowiązków wynikających z zawartej umowy zlecenia w sprawie rozliczeń usługi;
  d/ wykonanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z podmiotem, który przekazał dane;
  e/ marketing usług własnych, w szczególności oferowanie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej, w tym także organizacji szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych i naukowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wykonania czynności zleconych przez osobę lub podmiot przekazujący dane.
 4. Zapewnia się prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania.
 5. Zapewnia się prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w RODO.
 6. W przypadku wskazanym w punkcie 2e zapewnione zostaje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym także profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
 7. W przypadkach wskazanych w punktach 2a-d zapewnione zostaje prawo do przenoszenia danych.
 8. Źródłem danych w przypadkach wskazanych w punktach powyżej jest dysponent danych, podmiot trzeci, inny administrator, który powierzył przetwarzanie danych, a także strony www i publiczne rejestry.
 9. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2, w szczególności w przypadkach wskazanych w podpunktach a-c w tym dostawcom usług zewnętrznych (usługi księgowe, prawne, rozliczenia, płatności elektroniczne), zaś w przypadku wskazanym w podpunkcie „e” podmiotom zaangażowanym w organizację wymienionych wydarzeń.
 10. W przypadkach wskazanych w punktach 2 a-e dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy.
 11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym także profilowaniu, mogącemu mieć wpływ na sytuację prawną.
 12. Fundacja Od Śmigła nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 13. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych związanych z działalnością Fundacja Od Śmigła, prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@latanie.fun La
 14. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów RODO, skargi można wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.